Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 รับรองโดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

... อ่านรายละเอียด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
1 19/03/2564 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดอบรมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นำร่อง 2 ตำบลกิจกรรมโครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนและลดความเสี่ยงทางสังคมโดยอาศัยกลไกความปลอดภัยทางถ...อ่านรายละเอียด
2 21/04/2564 ประกาศสถาบันฯ เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต (Future Government)...อ่านรายละเอียด
3 17/03/2564 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการศึกษาและติดตามผลการดำเนินงานของกระบวนการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิจทัลของส่วนงานราชการต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด
4 17/03/2564 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทำแนวทางปรับปรุงกระบวนงานออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล จำนวนไม่น้อยกว่า 10 กระบวนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด
5 30/03/2564 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของสถาบันฯ (www.igpthai.org) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด
6 29/03/2564 ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)อ่านรายละเอียด
7 26/03/2564 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) รางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ และคัดกรองผลงานสาขาบริการภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจา...อ่านรายละเอียด
8 26/03/2564 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคัดกรองผลงานสาขาวิชาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด
รับสมัครงาน
ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ (ฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่)...
เริ่ม: 22 มีนาคม 2564 ถึง 01 เมษายน 2564
ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือก และบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ (ฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่)...
เริ่ม: 09 มีนาคม 2564 ถึง 16 มีนาคม 2564
กิจกรรม