3.หลักสูตร

“เตรียมความพร้อมสู่ผู้บริหารยุค Metaverse”

—————————————————-

3.หลักสูตร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่ผู้บริหารยุค Metaverse”

——————————————————-

๑. ที่มาและความสําคัญ

         การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว จนไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนสําคัญใน การขับเคลื่อนองค์กรในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะเทคโนโลยีล่าสุด คือ เมตาเวิร์ส (Metaverse) หรือจักรวาล นฤมิตร จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์การทํางานยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการทํางานจากพื้นที่ระยะห่างไกล จนไปถึงการ เรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยี Augment Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) รวมถึงอาชีพที่จะ เกิดขึ้นใหมๆ่ บนโลกเสมือนสามารถเชื่อมโยงผู้คนได้ทั่วถึงทั้งโลกสร้างประสบการณ์บนโลกเสมือนที่น่าตื่นตา ตื่นใจ มีปฏิสัมพันธ์คล้ายกับโลกความเป็นจริง สามารถซื้อของ และชําระเงินผ่านเงินสกุลดิจิทัล สร้างเป็น ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับจะต้องจับตาเข้ามาเรียนรู้เพื่อให้ก้าวตามทัน และรู้เท่า ทันทั้งโอกาสและข้อควรระวังในการเข้าสู่โลกเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยในไม่ช้า ประกอบกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ลังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๕๗๐) หมุดหมายที่ ๑๓ ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ เห็นว่าภาครัฐจําเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับตัวเพื่อลดช่องว่างของการปฏิบัติงาน ให้มีศักยภาพที่เหมาะสมในฐานะที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักการบริหารงาน ภาครัฐแนวใหม่ โดยการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา ประเทศ และสร้างการสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะ ที่จําเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล

         สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. ได้พิจารณาเห็นว่าภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ ถึงเวลาแล้วที่ต้องเตรียมการเพื่อรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและ เสริมสร้างความสามารถของภาครัฐ เพื่อทําให้องค์การมีการพัฒนาก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็น รูปธรรมโดยเร็วจึงไดจ้ัดทําโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“เตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้บริหารยุคMetaverse”ขึ้น


๒. วัตถุประสงค์

    ๒.๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจความหมาย ความสําคัญ และ แนวโน้มอนาคตของ Metaverse เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร

    ๒.๒ เพื่อศึกษาเรียนรู้และเข้าใจถึงตัวอย่างของการใช้จริง (Use Cases) ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับใช้กับองค์กร

    ๒.๓ เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse และองค์กรจําเป็นต้องลงทุนให้เหมาะสม อย่างไร เช่น Web 3.0, Blockchain, NFT, Cryptocurrency, Virtual Reality, Augmented Reality และอื่น ๆ

    ๒.๔ เพื่อวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจใหม่แห่งอนาคต ข้อจํากัด รวมถึงกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

    ๒.๕ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการกับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้ารับการฝึกอบรม และได้เข้าใจการเตรียมพร้อมทักษะของบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยี ในอนาคต


๓. กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

    ผู้บริหาร และบุคคลที่สนใจจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ

 

๔. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม

    เลื่อนการอบรม


๕. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

         หลักสูตร “เตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้บริหารยุค Metaverse” ในเนื้อหานี้วิทยากรจะให้ความรู้ ตั้งแต่ความหมายและความสําคัญของ Metaverse ในยุคปัจจุบัน แสดงถึงองค์ประกอบ และขั้นตอนของ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลก Metaverse พร้อมทั้งให้กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เริ่มเข้าไปทํา ธุรกิจในโลก Metaverse พร้อมทั้งการปรับตัวของภาครัฐต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะทําให้เกิดเศรษฐกิจเสมือน (Virtual Economy) เข้าใจถึงประโยชน์และข้อควรระวังต่างๆที่ผู้บริหารจําเป็นต้องรู้ เป็นการบรรยายและ ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยอาจารย์ ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมองค์กรดิจิทัล ซึ่งมรีายละเอียดหลักสูตรดังนี้

วัน/เวลา

เนื้อหาการเรียนรู้
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

  ความหมาย ที่มาและความสําคัญของ Metaverse

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.

  องค์ประกอบสําคัญของ Metaverse

– องค์ประกอบด้านคน ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความพร้อมด้านทัศนคติ

– องค์ประกอบด้านกระบวนการทํางานที่สําคัญของ Metaverse

– องค์ประกอบด้านข้อมูล (การระบุตัวตนใน Metaverse, ข้อมูลทรัพย์สินดิจิทัล)

– องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี (Web 3.0, AI, VR/AR/MR, Wearable IoT,Blockchain, NFT Fintech, Cryptocurrency)

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.

 พัก 15 นาที

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

  Metaverse Use Cases
ตัวอย่าง การใช้ Metaverse ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ สู่ Virtual Economy เช่น
– การให้บริการของภาครัฐ

– อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ

– อุตสาหกรรมด้านการศึกษา

– อุตสาหกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์

– อุตสาหกรรมด้านการออกแบบสินค้า

– อุตสาหกรรมด้านดนตรี การบันเทิง งานด้านสื่อ

– อุตสาหกรรมด้านค้าปลีกและค้าส่ง

– อุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคม

– อุตสาหกรรมด้านการเงิน

– อุตสาหกรรมด้านการประกันภัย

– อุตสาหกรรมด้านเกษตร

โอกาสและข้อจํากัดต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องเรียนรู้

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

 พักกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
  • การเตรียมความพร้อมขององค์กรสู่การเข้าใช้Metaverseการตั้งเป้าหมาย และการกําหนดกลยุทธ์สําหรับองค์กรที่ต้องการเข้าใช้ Metaverse
  • กิจกรรมกลุ่ม การวิเคราะห์ความพร้อมของสภาพแวดล้อมองค์กรและการ ตั้งเป้าหมายรวมถึงการกําหนดกลยุทธ์ สําหรับการเข้าใช้ Metaverse
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

 พัก ๑๕ นาที

๑๔.๔๕ – ๑๕.๕๐ น.
  • การกําหนดระยะความสําเร็จและหลักธรรมาภิบาลที่ต้องคํานึงถึงสําหรับ Metaverse
  • สรุปเนื้อหาและขั้นตอนการนําไปปฏิบัติต่อไป
๑๕.๕๐ – ๑๖.๐๐ น.

 สรุป

 

 

หมายเหตุ : ๑. กําหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

       ๒. พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ น.และเวลา ๑๔.๓๐ น.


๖. วิธีการฝึกอบรม

     บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยวิทยากรที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมองค์กรดิจิทัล ๖.๑ บรรยายและฝึกปฏิบัติ

     ๖.๒ กรณีศึกษา

     ๖.๓ การแลกเปลี่ยนและตอบข้อซักถาม


๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
         

     สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.


๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     ๘.๑ สามารถเข้าใจ และเชื่อมโยง Metaverse เข้ากับสภาพแวดล้อม Digital และ เทคโนโลยีชั้นสูง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

     ๘.๒ มองเห็นโอกาส ข้อจํากัด และความเสี่ยง อันอาจเกิดขึ้น ผ่าน Use Cases การใช้จริงที่เกิดขึ้น จากหลากหลายอุตสาหกรรม

     ๘.๓ สามารถระบุผลลัพธ์ โอกาส และอุปสรรคที่พ่วงมากับ Metaverse ในรูปแบบของวงล้อ เทคโนโลยีเกิดใหม่

     ๘.๔ สามารถวางแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม ทั้งเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และบุคลากร


๙. อัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตร

     ท่านละ ๓,๙๐๐.- บาท


๑๐. การลงทะเบียน

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดยสามารถ Scan QR Code นี้
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณดารัตน์ จําเนียร
และคุณเจนรินทร์ สุขสิทธิ์ โทร 02 141 8998 หรือ 086 328 7302, 088 689 1481
คลิกเพื่อลงทะเบียนhttps://forms.gle/RKnVzydoEZt67gKB9

 

๑๑. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

       ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

       ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)

       ชื่อบัญชี : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

       เลขที่บัญชี : ๙๕๕-๐-๐๙๕๕๔-๑

      ***โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง***

 

 

………………………………

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดยสามารถ Scan QR Code นี้
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณดารัตน์ จําเนียร
และคุณเจนรินทร์ สุขสิทธิ์ โทร 02 141 8998 หรือ 086 328 7302, 088 689 1481
คลิกเพื่อลงทะเบียนhttps://forms.gle/RKnVzydoEZt67gKB9

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่ผู้บริหารยุค Metaverse”
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่ผู้บริหารยุค Metaverse”