2.หลักสูตร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

“การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับผู้บริหาร (Data Analytics for Management)”

—————————————————-

2.หลักสูตร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับผู้บริหาร (Data Analytics for Management)”

——————————————————-

๑. ที่มาและความสําคัญ

         ในยุคปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่ใกล้เข้ามาถึงทําให้ผู้บริหารและผู้นํามีความจําเป็นต้องเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์กับการกําหนดทิศทางขององค์กรและการรู้จักพฤติกรรมของลูกค้า หรือผู้บริโภคเชิงรุกโดยจะนํามาซึ่งการพัฒนานวัตกรรม สินค้าและบริการที่ดียิ่งขึ้น สามารถตอบโจทย์ ความต้องการของผู้รับบริการได้ถูกคน ถูกที่ และถูกเวลา ดังนั้น “หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับ ผู้บริหาร” นี้จะช่วยทําให้เข้าใจในการกําหนดการใช้ข้อมูลทั้งที่เกิดจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เข้าใจหลักการทํางานของการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างถูกต้อง กระชับ สู่การนําไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมหรือ ภาครัฐต่อไป โดยหลักสูตรนี้จะยกตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น

         • การวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ

         • การวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมด้านการศึกษา

         • การวิเคราะห์ข้อมูลประชาชนสู่การพัฒนาประโยชน์มวลรวมโดยภาครัฐ

ซึ่งตัวอย่างดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมในแต่ละอุตสาหกรรม สามารถเข้าใจได้โดยง่าย วิทยากรจะแยกแยะ แจกแจงหลักการ ขั้นตอน และวิธีการในการจัดกลุ่มข้อมูล การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงข้อมูลที่มีโครงสร้างและข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างให้เกิด ความชัดเจน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ ๆ ที่ช่วย นําไปใช้ในการวางยุทธศาสตร์ กําหนดกลยุทธ์ และกําหนดวิธีการดําเนินงานสําหรับองค์กร สามารถตีความ ข้อมูลและนําผลลัพธ์ไปใช้ในการบริหารจัดการได้จริง รวมถึงการเรียนรู้หลักกฎหมายและแนวทางป้องกัน ความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลในยุคดิจิทัล เรียนรู้ทักษะที่จําเป็นสําหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล และระดับวุฒิภาวะ ของการใช้ข้อมูลในองค์กร สู่งการนําไปประยุกตใช้งานได้จริง

         สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. ได้พิจารณาความสําคัญ ในการพัฒนาผู้นํายุคใหม่ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล สามารถวิเคราห์และบริหารจัดการข้อมูล เพื่อกําหนดทิศทางและพัฒนานวัตกรรมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทําโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับผู้บริหาร (Data Analytics for Management” ขึ้น


๒. วัตถุประสงค์

    ๒.๑ เพี่อให้มีความเข้าใจความหมายและความสําคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับผู้นํายุคใหม่

    ๒.๒ เพื่อสร้างความเข้าใจผลกระทบของการนําใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชน

    ๒.๓ เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล การหาความสัมพันธ์ ของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลไปสู่การแสดงผลข้อมูลให้แก่ผู้บริหารเพื่อช่วยการตัดสินใจที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

    ๒.๔ เพื่อให้เข้าใจหลักการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจากการจัดเตรียมข้อมูลรายงานพื้นฐาน การใช้เครื่องมือ Machine Learning, Artificial Intelligence และการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลต่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ให้มากที่สุดแก่องค์กร

    ๒.๕ เพื่อเรียนรู้หลักกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลในยุคดิจิทัลรวมถึงแนวทางป้องกัน ความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

    ๒.๖ เพื่อเรียนรู้ทักษะที่จําเป็นของนักวิเคราะห์ข้อมูลยุคใหม่ รวมถึงเรียนรู้ระดับวุฒิภาวะของ การวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลในระดับองค์กร

    ๒.๗ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการกับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้ารับการฝึกอบรม และได้เข้าใจการเตรียมพร้อมทักษะของบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยี ในอนาคต


๓. กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

    ผู้บริหาร และบุคคลที่สนใจจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ

 

๔. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม

    เลื่อนการอบรม


๕. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

         • เป็นการบรรยาย ประชุมเชิงปฎิบัติการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

         • โดยอาจารย์ ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้เช่ียวชาญด้านสถาปัตยกรรมองค์กรดิจิทัล ซึ่งมรีายละเอียดหลักสูตรดังน้ี :

วัน/เวลา

เนื้อหาการเรียนรู้
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

  ความหมายและความสําคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับผู้นํายุคใหม่

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.

  ผลกระทบของการนําใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชน

ตัวอย่าง และกรณีศึกษาของการวิเคราะห์ และนําใช้ข้อมูลสําหรับการวางยุทธศาสตร์ และกําหนดกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรยุคใหม่ สําหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น

– การวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ
– การวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมด้านการศึกษา
– การวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมด้านการเงินและการประกันภัย
– การวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมด้านค้าปลีกและค้าส่ง
– การวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมด้านการผลิต
– การวิเคราะห์ข้อมูลประชาชนสู่การพัฒนาประโยชน์มวลรวมโดยภาครัฐ

การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี (Good Analytics) กับการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ผิดพลาด (Bad Analytics) เพื่อให้ผู้บริหารเห็นตัวอย่างที่จะนําไปใช้ต่อไปได้จริง

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.

 พัก 15 นาที

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

  หลักการและขั้นตอนที่ถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่การ กําหนดเป้าหมาย กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของธุรกิจ การกําหนดนิยามข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล ไปสู่การใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ ที่จะนําการวิเคราะห์เชื่อมโยงไปสู่การกําหนด กลไกด้านการปฏิบัติ (Linking Analytics with Actions) และขับเคลื่อนได้จริง อย่างเป็นรูปธรรม

กิจกรรมกลุ่ม การกําหนดเป้าหมาย กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของธุรกิจการ กําหนดนิยามข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลไปสู่การใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

 พักกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลไป สู่การแสดงผลข้อมูลให้แก่ผู้บริหารเพื่อช่วยการตัดสินใจที่ครอบคลุมมากขึ้น เช่น Power BI, R Statistics, Tensor Flow, Anaconda Platform
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

 พัก 15 นาที

๑๔.๔๕ – ๑๕.๕๐ น.

  หลักการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดกลุ่ม หาความสัมพันธ์ของข้อมูลต่อการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลให้มากที่สุดแก่องค์กร ทั้งจากการจัดเตรียมข้อมูลรายงานพื้นฐาน การใช้เครื่องมือ Machine Learning, Artificial Intelligence และการตีความ ผลลัพธ์เพื่อดึงประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลที่เกิดขึ้นสู่การพัฒนาองค์กร

– Descriptive Analytics

– Predictive Analytics

– Casual Analytics

– Prescriptive Analytics

– Cognitive Analytics

เรียนรู้หลักกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลรวมถึงแนวทางป้องกันความเสี่ยง จากการใช้ข้อมูลในยุคดิจิทัล และการวัดระดับวุฒิภาวะของการใช้ข้อมูลในองค์กร

กิจกรรมแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลในยุคดิจิทัล และการวัดระดับ วุฒิภาวะของการใช้ข้อมูลในองค์กร

กิจกรรมกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดกับองค์กร

๑๕.๕๐ – ๑๖.๐๐ น.

 สรุปและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

 

 

หมายเหตุ : ๑. กําหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

       ๒. พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ น.และเวลา ๑๔.๓๐ น.


๖. วิธีการฝึกอบรม

     บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยวิทยากรที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมองค์กรดิจิทัล ๖.๑ บรรยายและฝึกปฏิบัติ

     ๖.๒ กรณีศึกษา

     ๖.๓ การแลกเปลี่ยนและตอบข้อซักถาม


๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
         

     สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.


๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     ๘.๑ ทําให้เข้าใจความหมายและความสําคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับผู้นํายุคใหม่

     ๘.๒ ทําให้เข้าใจผลกระทบของการนําใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างแท้จริง ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชน

     ๘.๓ ทําให้เข้าใจหลักการและขั้นตอนที่ถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ การกําหนดเป้าหมาย การกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต การนิยามข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลไปสู่การใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์อย่าง เป็นรูปธรรม

     ๘.๔ ทําให้เข้าใจหลักการวิเคราะห์ข้อมูล และการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลต่อการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลให้มากที่สุดแก่องค์กร

     ๘.๕ ทําให้เกิดการเรียนรู้หลักกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลในยุคดิจิทัลรวมถึงแนวทาง ป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

     ๘.๖ ทําให้เกิดการเรียนรู้ทักษะที่จําเป็นของนักวิเคราะห์ข้อมูลยุคใหม่

     ๘.๗ ทําให้เกิดการเรียนรู้ระดับวุฒิภาวะของการวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล ในระดับองค์กร


๙. อัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตร

     ท่านละ ๓,๙๐๐.- บาท


๑๐. การลงทะเบียน

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดยสามารถ Scan QR Code นี้
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณดารัตน์ จําเนียร
และคุณเจนรินทร์ สุขสิทธิ์ โทร 02 141 8998 หรือ 086 328 7302, 088 689 1481
คลิกเพื่อลงทะเบียนhttps://forms.gle/RKnVzydoEZt67gKB9

 

๑๑. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

       ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

       ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)

       ชื่อบัญชี : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

       เลขที่บัญชี : ๙๕๕-๐-๐๙๕๕๔-๑

      ***โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง***

 

 

………………………………

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดยสามารถ Scan QR Code นี้
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณดารัตน์ จําเนียร
และคุณเจนรินทร์ สุขสิทธิ์ โทร 02 141 8998 หรือ 086 328 7302, 088 689 1481
คลิกเพื่อลงทะเบียนhttps://forms.gle/RKnVzydoEZt67gKB9

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับผู้บริหาร (Data Analytics for Management)”
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับผู้บริหาร (Data Analytics for Management)”