1.หลักสูตร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

“การบริหารจัดการแบบอะไจล์ สําหรับผู้นํายุคใหม่”

—————————————————-

1.หลักสูตร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการแบบอะไจล์ สําหรับผู้นํายุคใหม่”

——————————————————-

๑. ที่มาและความสําคัญ

         การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน กับการนําทีมงานแก้ประเด็นปัญหาในยุคใหม่ที่ไม่สามารถใช้ วิธีเดิมได้อีกต่อไป ทําให้บทบาทของผู้นําจําเป็นต้องลุกขึ้นมาเรียนรู้วิธีการนําองค์กรยุคใหม่ ดังนั้น การพัฒนา ศักยภาพผู้บริหารในหลักการ Agile จะเป็นแนวทางรับมือกับความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงและนําองค์กรสู่ ความยั่งยืนได้ ด้วยการกําหนดทิศทางของการพัฒนาองค์กร บนสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ไม่นิ่ง สามารถเชื่อมโยง ประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์ผลกระทบด้วยวิธีคิดแบบสร้างสรรค์ ที่สร้างโอกาสให้แก่องค์กรได้เสมอ โดยการที่จําแนกประเด็นต่าง ๆ ออกมาเป็นหมวดหมู่ ลําดับการนําเสนอ และกําหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจอย่าง สมเหตุสมผล หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้รับการอบรมได้รับหลักคิดและแนวปฏิบัติ Agile ที่พัฒนาศักยภาพ แก่ผู้นํายุคใหม่ที่พร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตอบโจทย์ใหม่ ๆ ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและคาดเดาได้ยาก โดยสามารถแบ่งระยะความสําเร็จของงานต่าง ๆ โดยรู้หลัก เร็ว ช้า หนัก เบา ได้อย่างสมเหตุสมผล รวมถึง การพัฒนาด้านคน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และทรงพลังให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มองเห็นในทิศทาง การพัฒนาบนแนวทางเดียวกัน ด้วยหลักการ Agile ที่เป็นระบบ และจะได้รับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาต่างๆ ที่ต้องจัดการและตัดสินใจในสถานการณ์ที่ยากลําบาก บนทรัพยากร ที่ไม่เพียงพอในการดําเนินงาน ซึ่งจะทําให้เกิด ความเข้าใจในแนวปฏิบัติสู่นําใช้ในสถานการณ์จริงต่อไป ประกอบกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจลังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมุดหมายที่ ๑๓ ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ เห็นว่าภาครัฐจําเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับตัวเพื่อลดช่องว่างของการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพที่เหมาะสมในฐานะ ที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ คือ การปรับเปลี่ยน การบริหารจัดการภาครัฐ โดยนําหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นที่ต้องดําเนินการ… (๒) ปรับเปลี่ยน การบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

         สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. ได้พิจารณาความสําคัญในการพัฒนา ผู้นํายุคใหม่ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล สามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างคล่องตัว แบบมีกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการแบบอะไจล์ สําหรับผู้นํายุคใหม่” ขึ้น

         สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พิจารณาเห็นว่า เครื่องมือการพัฒนาการบริหารจัดการยุคใหม่ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ เป็นปัจจัยสำคัญ ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้องค์การมีการพัฒนาก้าวสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ อันจะส่งผลให้องค์การก้าวสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงนำเครื่องมือการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ ดังกล่าว มาจัดทำเป็นโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0) รุ่นที่ ๒” ขึ้น


๒. วัตถุประสงค์

    ๒.๑ เพื่อพัฒนาผู้นําองค์กรยุคใหม่ ด้วยหลักการคิดแบบ Agile Leadership

    ๒.๒ เพื่อกําหนดกลยุทธ์และ Agile Flagship ขององค์กรให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ที่ต้องปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

    ๒.๓ เพื่อพัฒนาทีมงานยุคใหม่ที่มีความยืดหยุ่นและเป็น Self-Management Team สร้างความเป็น เจ้าของงานหรือภารกิจที่รับผิดชอบมากขึ้น

    ๒.๔ เพื่อพัฒนาผู้นํายุคใหม่มีหลักการและขั้นตอนในการบริหารจัดการโครงการที่ต้องนําใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วน

    ๒.๕ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการกับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้ารับการฝึกอบรม และได้เข้าใจการเตรียมพร้อมทักษะของบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต


๓. กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

    ผู้บริหาร และบุคคลที่สนใจจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ

 

๔. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม

     เลื่อนการอบรม


๕. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

 • เป็นการบรรยาย ประชุมเชิงปฎิบัติการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 • โดยอาจารย์ ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้เช่ียวชาญด้านสถาปัตยกรรมองค์กรดิจิทัล ซึ่งมรีายละเอียดหลักสูตรดังน้ี :

 

วัน/เวลา

เนื้อหาการเรียนรู้
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
 • วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเครื่องมือVisionBuilder ที่จะทําให้เห็นผลกระทบทั้งภายนอกและภายในองค์กรรวมถึงการส่งผลต่อเนื่องถึงกัน และกันอย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการกําหนดขอบเขตของงานในแต่ละด้านและลําดับ ความสําคัญของได้ครบถ้วน
 • (กิจกรรม)วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยVisionBuilderเพื่อกําหนดทิศทางและ ขอบเขตของงานด้านต่าง ๆ
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.
 • เรียนรู้การจัดทําพิมพ์เขียวองค์กรดิจิทัล (EnterpriseBlueprint) ที่เป็นเครื่องมือสําคัญ ต่อการบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล การใช้ข้อมูล  สู่การนําใช้เทคโนโลยีร่วมกัน และ ความสอดคล้องกับหลัก การพัฒนาต่อเนื่องที่ดี เช่น PMQA, TQM และ Kaizen
 • การวิเคราะห์การใช้ข้อมูลสู่การนําใช้เทคโนโลยีร่วมกัน
 • (กิจกรรม)การจัดทําพิมพ์เขียวองค์กรดิจิทัล (EnterpriseBlueprint) และการวิเคราะห์ ออกแบบบริการใหม่
  รวมถึงการปรับปรุงงานเดิม การนําใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
 • เรียนรู้การออกแบบบริการใหม่(ServiceDesign)ด้วยความคิดสร้างสรรค์การใช้ข้อมูล ร่วมกัน และการเลือกใช้เทคโนโลยีตรงกับความต้องการอย่างเป็นระบบ
 • เรียนรู้การปรับปรุงงานเดิมให้กระชับลดความซำ้ซ้อนลงใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์และ มุ่งสู่ความสําเร็จได้ตรงเป้า
  รวมถึงการยกเลิกงานที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า
 • การจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ (Enterprise Service and Data Management)
 • (กิจกรรม)ServiceDesignManagementและการจัดการข้อมูล(DataManagement)
๑๔.๔๕ – ๑๕.๕๐ น.
 • เรียนรู้การทําแผนที่นําทางเพื่อกําหนดความสําเร็จให้ออกเป็นความสําเร็จระยะสั้นจน ไปถึงระยะยาว
  (Strategic Roadmap)
 • เรียนรู้ทักษะสําคัญในด้านต่างๆที่บุคลากรจําเป็นต้องใช้ตั้งแต่ในด้านการรับมือกับ สถานกรณ์วิกฤติและใช้ในการมุ่งสู่พัฒนาองค์กรแห่งอนาคตสร้างความสําเร็จที่ยั่งยืนต่อไป
 • (กิจกรรม) การทําแผนที่นําทาง (Strategic Roadmap)
๑๕.๕๐ – ๑๔.๐๐ น.

สรุป และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

 

 

หมายเหตุ : ๑. กําหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

       ๒. พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ น.และเวลา ๑๔.๓๐ น.


๖. วิธีการฝึกอบรม

   บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยวิทยากรที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมองค์กรดิจิทัล 6.1 บรรยายและฝึกปฏิบัติ

     ๖.๒ กรณีศึกษา

     ๖.๓ การแลกเปลี่ยนและตอบข้อซักถาม


๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
         

     สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.


๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     • เรียนรู้หลักการและขั้นตอนการพัฒนาผู้นํายุคใหม่ ด้วยหลักการคิดแบบ Agile Leadership

     • สามารถกําหนดกลยุทธ์และAgileFlagshipขององค์กรให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน

     • เรียนรู้หลักการและขั้นตอนการพัฒนาทีมงานยุคใหม่ที่มีความยืดหยุ่นและเป็นSelf-Management Team สร้างความเป็นเจ้าของงานหรือภารกิจที่รับผิดชอบมากขึ้น

     • พัฒนาผู้นํายุคใหม่มีหลักการและข้ันตอนในการบริหารจัดการโครงการที่ต้องนําใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วน


๙. อัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตร

     ท่านละ ๓,๙๐๐.- บาท


๑๐. การลงทะเบียน

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดยสามารถ Scan QR Code นี้
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณดารัตน์ จําเนียร
และคุณเจนรินทร์ สุขสิทธิ์ โทร 02 141 8998 หรือ 086 328 7302, 088 689 1481
คลิกเพื่อลงทะเบียนhttps://forms.gle/RKnVzydoEZt67gKB9

 

๑๑. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

       ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

       ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)

       ชื่อบัญชี : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

       เลขที่บัญชี : ๙๕๕-๐-๐๙๕๕๔-๑

      ***โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง***

 

 

………………………………

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดยสามารถ Scan QR Code นี้
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณดารัตน์ จําเนียร
และคุณเจนรินทร์ สุขสิทธิ์ โทร 02 141 8998 หรือ 086 328 7302, 088 689 1481
คลิกเพื่อลงทะเบียนhttps://forms.gle/RKnVzydoEZt67gKB9

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการแบบอะไจล์ สําหรับผู้นํายุคใหม่”
 • เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร “การบริหารจัดการแบบอะไจล์ สําหรับผู้นํายุคใหม่”
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร “การบริหารจัดการแบบอะไจล์ สําหรับผู้นํายุคใหม่”