ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสำนักงาน ก.พ.ร.

ตุลาคม

5-10-2564  I  ประกาศสถาบันฯ เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 3 อัตรา สังกัดฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ นปร. (ด่วน)   รายละเอียด.. ใบสมัครงาน


กรกฎาคม

17-07-2564  I  ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายโครงการสำนักงาน รายละเอียด…

16-07-2564  I  ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) ฝ่ายโครงการ นปร.  รายละเอียด…

02-07-2564  I  ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขอแจ้งขั้นตอนการขอดูผลคะแนนการสอบ นปร. รุ่นที่ 15 รายละเอียด…

01-07-2564  I  ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15  รายละเอียด


มิถุนายน

23-06-2564  I ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทดสอบขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม และเชาวน์อารมณ์ ในการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15  รายละเอียด…

15-06-2564  I ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. รายละเอียด…


พฤษภาคม

31-05-2564  I ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายละเอียดการทดสอบขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม และเชาวน์อารมณ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15  รายละเอียด…


เมษายน

26-04-2564  I ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 2 เพื่อเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม และเชาวน์อารมณ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15  รายละเอียด…


มีนาคม

22-03-2564  I  ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ 1 เพื่อเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2 การทดสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการทดสอบ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15   รายละเอียด…

04-03-2564  I  ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ตารางกิจกรรมและการทดสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ และระเบียบการสอบขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน เพื่อคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15   รายละเอียด…


กุมภาพันธ์

12-02-2564  I  ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การเลื่อนกำหนดการทดสอบขั้นตอนที่ 1 และกำหนดการอื่น ๆ ในการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15   รายละเอียด…

04-02-2564  I  ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ตารางกิจกรรมและการทดสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ และระเบียบการสอบขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน เพื่อคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15  รายละเอียด…


มกราคม

25-01-2564  I  ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน และการเลื่อนกำหนดการอื่น ๆ เพื่อคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15  รายละเอียด…

ธันวาคม

7-12-2563  I   ขอเปลี่ยนแปลงปฐมนิเทศหลักสูตร ก.พ.ร. 1 รุ่นที่ 13  รายละเอียด..


พฤศจิกายน

6-07-2563  I  ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15
สมัครทางอินเตอร์เน็ต ได้ที่ http://opdc.thaijobjob.com  รายละเอียด..