ประกาศสถาบันฯ

—————————-

ถึง ผู้เข้าสอบ นปร. รุ่นที่ 15

ขอแจ้งขั้นตอนการขอดูผลคะแนนการสอบ นปร. รุ่นที่ 15

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในประเทศไทยยังไม่คลี่คลาย เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย
ของผู้ประสงค์ขอดูผลคะแนนการสอบ นปร. รุ่นที่ 15

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอให้ท่านที่จะขอดูผลคะแนนการสอบ นปร. รุ่นที่ 15 ดำเนินการ โดยมีรายละเอียดตามลิงก์ด้านล่าง

https://www.opdc.go.th/file/reader/MGt8fDYzMTZ8fGZpbGVfdXBsb2Fk