Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ปฎิทินกิจกรรม
โพสต์: 06 สิงหาคม 2556 อ่านดู: 4549 ครั้ง
?????????????????? ??????????????? ???????? ???.

ชื่อโครงการ

โครงการศึกษาดูงานฯ คณะข้าราชการจาก สำนักงาน กศน. 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย จึงได้จัดฝึกอบรมเรื่อง การวินิจฉัยศัตรูที่ปนเปื้อนมากับผลผลิต และการจัดการผลผลิตภายในโรงคัดบรรจุ เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เข้าใจถึงสาเหตุของการปนเปื้อนของศัตรูพืชที่ปนเปื้อนต่อผลผลิตในโรงคัดบรรจุ

 


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรทีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของศัตรูพืชเที่ปนเปื้อน

2. เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ และลดความปนเปื้อนจากศัตรูพืชได้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 7 กันยายน  2556 ณ โรงคัดบรรจุศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อให้บุคลากรทีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของศัตรูพืชเที่ปนเปื้อน

2. เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ และลดความปนเปื้อนจากศัตรูพืชได้

 


กำหนดการ

 วันที่ 7 กันยายน  2556

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.