Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ปฎิทินกิจกรรม
โพสต์: 23 กันยายน 2013 อ่านดู: 5737 ครั้ง
??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet

ชื่อโครงการ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการศึกษาของมหาวิทยาลัยคาร์บูน      

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามาตรฐานอาหารปลอดภัย ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงจัดฝึกอบรมเรื่องมาตรฐาน GLOBALG G.A.P. ฉบับที่ 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2556ขึ้นเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับมาตรฐาน GLOBALG G.A.P. ฉบับที่ 4.0  

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตพืชภายใต้มาตรฐาน GLOBALG G.A.P. ฉบับที่ 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2556ให้แก่เกษตรกร และเพื่อทบทวนความรู้ด้านงานอารักขาพืช และสร้างความเข้าใจในการใช้แบบบันทึกต่าง ๆ ของมาตรฐาน GLOBALG G.A.P. ฉบับที่ 4.0 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่่ 16-19 กันยายน  2556 ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตพืชภายใต้มาตรฐาน GLOBALG G.A.P. ฉบับที่ 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2556ให้แก่เกษตรกร และเพื่อทบทวนความรู้ด้านงานอารักขาพืช และสร้างความเข้าใจในการใช้แบบบันทึกต่าง ๆ ของมาตรฐาน GLOBALG G.A.P. ฉบับที่ 4.0

 


กำหนดการ

 วันที่ 16-19 กันยายน 2556

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.