ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

—————————-