Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 

1 ประกาศสถาบันฯ เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต (Future Government)...อ่านรายละเอียด 21/04/2564
2 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของสถาบันฯ (www.igpthai.org) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 30/03/2564
3 ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)อ่านรายละเอียด 29/03/2564
4 ประกาศสถาบันฯ เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา...อ่านรายละเอียด 29/03/2564
5 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) รางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ และคัดกรองผลงานสาขาบริการภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจา...อ่านรายละเอียด 26/03/2564
6 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคัดกรองผลงานสาขาวิชาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 26/03/2564
7 ประกาศสถาบันฯ เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา...อ่านรายละเอียด 22/03/2564
8 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทำแนวทางปรับปรุงกระบวนงานออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล จำนวนไม่น้อยกว่า 10 กระบวนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 17/03/2564
9 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการศึกษาและติดตามผลการดำเนินงานของกระบวนการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิจทัลของส่วนงานราชการต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 17/03/2564
10 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการให้บริการภาครัฐในต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 10/03/2564
11 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอจ้างเหมาบริการพัฒนาแอพลิเคชั่น สำหรับโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 25/02/2564
12 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาการเช่าพื้นที่จัดเก็บและสำรองข้อมูล (backup) ระบบบัญชีการเงิน สำนักงานบริหารกองทุน เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 25/02/2564
รวมทั้งหมด 137เรคคอร์ด « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 12 ต่อไป » หน้า

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.