Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบ... อ่านรายละเอียด

เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้าน... อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. โดยฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุม เรื่อง การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

... อ่านรายละเอียด

 เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2562 เลขาธิการ ก.พ.ร. (นายปกรณ์ นิลประพันธ์) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ระหว่างสำนักงานคณ... อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสร้างความเข้าใจ “การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ” (Open Data Integrity and Transparency Assessment :&... อ่านรายละเอียด

ปิดฉากลงอย่างประทับใจ สำหรับ “หลักสูตรก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม) รุ่นที่ 3” ที่สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนัก... อ่านรายละเอียด

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่&... อ่านรายละเอียด

วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ (ครั้งที่ 1) ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื... อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับส... อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการศึกษาอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ฝึกอบรม) จัดอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2... อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จัดหลักสูตร “พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2561 ณ ห้องราชดำเน... อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.