ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.

—————————-

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน สถาบัน ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
ดูเพิ่มเติม (ประกาศผลการสรรหาและคัดลือก)