ประกาศสถาบันฯ

ประกาศ สถาบันฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

—————————-

(ด่วน) สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

ประกาศ สถาบัน ฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
จํานวน 1 อัตรา รายละเอียด (รับสมัคร) ใบสมัคร (ใบสมัคร)

📩 ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : hr@igpthai.org ติดต่อสอบถาม 086 328 7302,02 141 8998 โทรสาร 02 143 7909