Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม


23 กันยายน 2013

09/23/1470

โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้วยระบบอินทราเน็ต Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

โครงการศึกษาดูงานฯ คณะข้าราชการจาก สำนักงาน กศน.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

โครงการศึกษาดูงาน ฯ จากมหาวิทยาลัยคาร์บูนอ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ผลงานสำคัญที่ผ่านมา

   พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการและการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 1.สำนักงาน ก.พ.ร.
  - โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 1-8
  - โครงการการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (บบพ.)
  - โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและวิชาชีพของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน วาระแห่งชาติให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
  - โครงการสัมมนา "การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง" (CCO) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CEO Retreat II)" สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  - โครงการฝึกอบรม "เพื่อพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหาร ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานรุ่นที่ 2 " (Certified Management Consults : CMC)" 
  - โครงการวิจัย "การสร้างต้นแบบการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม"
  - โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - 2555)
  - โครงการที่ปรึกษาการเจรจาข้อตกลงและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  - โครงการที่ปรึกษาการเจรจาข้อตกลงองค์การมหาชน
  - โครงการวิจัย “การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
  - โครงการวิจัย “การประชุมเชิงปฏิบัติการการแปลงวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ”
  - โครงการวิจัย การปรับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดให้สอดคล้องกับแนวคิด “ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข"
  - โครงการฝึกอบรม “โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบราชการในหน่วยงานภาครัฐอย่างมืออาชีพโดยบุคลาการภายใน หลักสูตรการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน (Certified Management Consults : CMC)”
  - โครงการวิจัย  “การศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - 2555)”
  - โครงการวิจัย "นำร่องส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ”
  - โครงการวิจัย “เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”
  - โครงการวิจัย “การสร้างที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารการจัดการภาครัฐ”
  - โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและวิชาชีพของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติให้เกิดผลในทางปฏิบัติ (Certified Management Consults : CMC)
  - โครงการวิจัย “การกำกับและติดตาม ประเมินผลการเสริมสร้างขีดสมรรถนะ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด”
  - โครงการวิจัย “การจัดทำแผนพัฒนาระบบบริหารราชการกระทรวง ระยะ ที่ 1”
2.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
  - โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำรองรับอนาคต รุ่นที่ 1 - 2
3.กระทรวงมหาดไทย
  - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่น 51-53
4.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  - โครงการพัฒนาผู้ช่วยท่องเที่ยวกีฬาและจังหวัด
  - โครงการพัฒนานักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬา
5.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี
6.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  - โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดปี 2554
7.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น
  - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง
  - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารกระจายอำนาจมืออาชีพ
8.องค์การการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
  - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับผู้บริหารระดับสูง
  - พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพัฒนาระบบราชการและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
9.สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  - โครงการให้คำปรึกษาและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ปี 2553 ෶ 2554
10.สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  - โครงการวิจัยการศึกษาการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
11.สำนักงานจังหวัดลพบุรี 
  - โครงการให้คำปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจำปี
12.สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
  - โครงการให้คำปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจำปี
13.สำนักงานจังหวัดนครปฐม
  - โครงการให้คำปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจำปี
14.สำนักนายกรัฐมนตรี 
  - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจของภาครัฐสำหรับผู้บริหาร และสำหรับผู้ปฏิบัติ
  - พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ
15.หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
  - โครงการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการพัฒนากาบริหารจัดการภาครัฐ
  - โครงการเสริมสร้างบุคลากรเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
  - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการนำนโยบายการกำกับองค์การที่ดีสู่การปฏิบัติ
  - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล
  - การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO PMQA สำหรับผู้บริหารระดับสูง
  - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
  - โครงการฝึกอบรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้วย Social - Cost Benefit
  - โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการ
  - โครงการติดตามและประเมินผลการทำงานของหน่วยงาน
   

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.