Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้วยระบบอินทราเน็ต Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

โครงการศึกษาดูงานฯ คณะข้าราชการจาก สำนักงาน กศน.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

โครงการศึกษาดูงาน ฯ จากมหาวิทยาลัยคาร์บูนอ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
1 19/02/2561 ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องสอบราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2561...อ่านรายละเอียด
2 26/01/2561 เรื่องสอบราคาจัดจ้างทำหลักสูตรต้นแบบเกี่ยวกับการให้บริการโครงการปรับปรุงงานบริการหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน...อ่านรายละเอียด
3 25/01/2561 โครงการพัฒนานักบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมตรวจรับรองคุณภาพบริหารจัดกาารภาครัฐระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ส่วนภูมิภาค)...อ่านรายละเอียด
4 02/02/2561 โครงการพัฒนานักบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมตรวจแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)...อ่านรายละเอียด
5 04/12/2560 เอกสาร สอบราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 39 เครื่องและแบบพกพา จำนวน 10 เครื่อง ครั้งที่ 2...อ่านรายละเอียด
6 06/11/2560 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขยายเวลาสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 39 เครื่อง และแบบพกพา จำนวน 10 เครื่อง...อ่านรายละเอียด
7 02/10/2560 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ โดยวิธีตกลงหน่วยงานเจ้าของโครงการ : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด
8 19/10/2560 เอกสารแนบท้ายหมายเลย 1.1 รายละเอียดและเงื่อนไขการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 39 เครื่อง และแบบพกพาจำนวน 10 เครื่อง...อ่านรายละเอียด
รับสมัครงาน
ประกาศ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ สังกัดฝ่ายโครงการสำนักงาน สถาบันส่งเสริมกา...
เริ่ม: 19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....
เริ่ม: 24 มกราคม 2561 ถึง 01 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการทดสอบ คัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ...
เริ่ม: 22 มกราคม 2561 ถึง 01 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร...
เริ่ม: 29 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
กิจกรรม