Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 

1 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 13/12/2562
2 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 13/12/2562
3 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 13/12/2562
4 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 13/12/2562
5 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 13/12/2562
6 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 13/12/2562
7 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 13/12/2562
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านรายละเอียด 11/12/2562
9 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อ่านรายละเอียด 09/12/2562
10 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อ่านรายละเอียด 09/12/2562
11 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อ่านรายละเอียด 03/12/2562
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ Poster ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอ่านรายละเอียด 26/11/2562
รวมทั้งหมด 104เรคคอร์ด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หน้า

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.