Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 

1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อน อปท. 4.0 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2...อ่านรายละเอียด 13/01/2563
2 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรการมหาชนที่จัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542ฯ ลำดับที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 09/01/2563
3 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรการมหาชนที่จัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542ฯ ลำดับที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 09/01/2563
4 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรการมหาชนที่จัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542ฯ ลำดับที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 09/01/2563
5 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพ...อ่านรายละเอียด 08/01/2563
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา...อ่านรายละเอียด 08/01/2563
7 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยวิธีคัดเลือก...อ่านรายละเอียด 24/12/2562
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด 23/12/2562
9 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 ออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 17/12/2562
10 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)...อ่านรายละเอียด 17/12/2562
11 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)...อ่านรายละเอียด 16/12/2562
12 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 13/12/2562
รวมทั้งหมด 104เรคคอร์ด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หน้า

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.