Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 

1 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...อ่านรายละเอียด 07/02/2563
2 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการศึกษาและคัดเลือกงานบริการงานภาครัฐ เพื่อจัดทำแนวทางปรับปรุงงานบริการ ด้าน Citizen โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและค...อ่านรายละเอียด 06/02/2563
3 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ยกเลิกโครงการงานจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลี หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนสู่ อปท. 4.0 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที 2 โดยวิธีคัดเลือก...อ่านรายละเอียด 06/02/2563
4 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการศึกษาและคัดเลือกงานบริการงานภาครัฐ เพื่อจัดทำแนวทางปรับปรุงงานบริการ ด้าน Citizen โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและค...อ่านรายละเอียด 06/02/2563
5 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี หลักสูตรพัฒน...อ่านรายละเอียด 28/01/2563
6 ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อ่านรายละเอียด 27/01/2563
7 ประกาศสถาบันฯ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อ่านรายละเอียด 23/01/2563
8 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเสริมสร้างขีดสมรรถนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องและต่อยอดต้นแบบงานบริการภาครัฐ (Prototype) ไปสู่การปฏิบัติ (Converting prototype into practices) โด...อ่านรายละเอียด 21/01/2563
9 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตยมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)...อ่านรายละเอียด 21/01/2563
10 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบันทึกวีดีโอพร้อมตัดต่อคลิปวีดีโอแสดงผลงานการพัฒนาบริการของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 17/01/2563
11 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานแสดงผลงานการพัฒนาบริการของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับรางวัล โครงการยกระดับการให้บริการภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 17/01/2563
12 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)อ่านรายละเอียด 13/01/2563
รวมทั้งหมด 104เรคคอร์ด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หน้า

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.