Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 

1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านรายละเอียด 14/05/2563
2 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)...อ่านรายละเอียด 21/04/2563
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านรายละเอียด 16/04/2563
4 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 10/04/2563
5 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาจารย์ประจำหลักสูตร 2 โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 โดยเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 11/03/2563
6 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...อ่านรายละเอียด 09/03/2563
7 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอ่านรายละเอียด 26/02/2563
8 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพัฒนาการประเมินผู้บริหารองค์การด้านการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ตามเกณฑ์การประเมินทั้ง 10 ข้อ โครงการประเมินประสิ...อ่านรายละเอียด 19/02/2563
9 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการศึกษาและคัดเลือกงานบริการงานภาครัฐ เพื่อจัดทำแนวทางปรับปรุงงานบริการ ด้าน Citizen โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและค...อ่านรายละเอียด 12/02/2563
10 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลี หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนสู่ อปท. 4.0 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที 2 โดยวิธีค...อ่านรายละเอียด 12/02/2563
11 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอ่านรายละเอียด 11/02/2563
12 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐ โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 07/02/2563
รวมทั้งหมด 104เรคคอร์ด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หน้า

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.