Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 

1 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...อ่านรายละเอียด 01/06/2563
2 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ โครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบประชารัฐที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 28/05/2563
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา สถาบันส้งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด 28/05/2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ดครงการ โครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบประชารัฐที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 28/05/2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจรายงานผลดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 25/05/2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในการออกแบบรูปแบบ การดำเนินการตาม Commitment ภายใต้แผน NAP โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการเปิดระบบราชการ (Open Government Partnership OGP) โดยวิธี...อ่านรายละเอียด 22/05/2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสื่อสารสร้างความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภาครัฐระบบเปิดโครงการส่งเสริมความร่วมมือในการเปิดระบบราชการ (Open Government Partnership OGP) โดยวิธี...อ่านรายละเอียด 22/05/2563
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านรายละเอียด 14/05/2563
9 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)...อ่านรายละเอียด 21/04/2563
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านรายละเอียด 16/04/2563
11 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 10/04/2563
12 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาจารย์ประจำหลักสูตร 2 โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 โดยเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 11/03/2563
รวมทั้งหมด 146เรคคอร์ด « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 13 ต่อไป » หน้า

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.