Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 

1 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดประชุมระดมความคิดเห็น 4 จังหวัด การสำรวจเพื่อยกระดับกลไกการบริหารความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 18/11/2563
2 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 - เดือนกันยายน 2563)...อ่านรายละเอียด 26/10/2563
3 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลภาพรวม เพื่อติดตามงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีง...อ่านรายละเอียด 06/10/2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรับส่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอ่านรายละเอียด 01/10/2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาออกแบบหลักสูตรพิเศษ เพื่อโครงการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 นักบริหารรุ่นใหม่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน-New Leadership for Sustainable Governance โดยวิธีเฉพาะ...อ่านรายละเอียด 21/09/2563
6 ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษา สถาบันฯ...อ่านรายละเอียด 11/09/2563
7 ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)อ่านรายละเอียด 10/09/2563
8 ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)อ่านรายละเอียด 09/09/2563
9 ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)อ่านรายละเอียด 09/09/2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดทำสื่อของกิจกรรม โครงการใส่ใจเสียงของชุมชนด้วย Participatory Budgeting (PB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 09/09/2563
11 ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)อ่านรายละเอียด 09/09/2563
12 ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)อ่านรายละเอียด 09/09/2563
รวมทั้งหมด 104เรคคอร์ด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หน้า

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.