Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้วยระบบอินทราเน็ต Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

โครงการศึกษาดูงานฯ คณะข้าราชการจาก สำนักงาน กศน.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

โครงการศึกษาดูงาน ฯ จากมหาวิทยาลัยคาร์บูนอ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 

1 เอกสารแนบท้ายหมายเลย 1.1 รายละเอียดและเงื่อนไขการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 39 เครื่อง และแบบพกพาจำนวน 10 เครื่อง...อ่านรายละเอียด 19/10/2560
2 เอกสาร สอบราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 39 เครื่องและแบบพกพา จำนวน 10 เครื่อง...อ่านรายละเอียด 19/10/2560
3 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมื...อ่านรายละเอียด 05/10/2560
4 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ โดยวิธีตกลงหน่วยงานเจ้าของโครงการ : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด 02/10/2560
5 โครงการ...จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการของฝ่ายสำนักงาน...../หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด 29/09/2560
6 โครงการ...การจัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำรายงานส่วนบุคคล : เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและคู่มือเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของ นปร. รุ่นที่ 10 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี...อ่านรายละเอียด 28/08/2560
7 โครงการ...ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการและประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การของ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด 15/08/2560
8 โครงการ...พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด 23/07/2560
9 โครงการ...จัดจ้างปรับปรุงห้องประชุมและห้องอาหาร สำนักงาน ก.พ.ร. ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักรดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษฯ...../หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี...อ่านรายละเอียด 20/07/2560
10 โครงการ...ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติการราชการของ นปร. รุ่นที่ 8 ที่ไปปฏิบัติงานราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ครบ 12 เดือน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ...อ่านรายละเอียด 28/04/2560
11 อ่านรายละเอียด 00/00/543
รวมทั้งหมด 23เรคคอร์ด 1 2 หน้า

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.