Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 

1 สอบราคาการจ้างจัดศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ณ ประเทศญี่ปุ่น...อ่านรายละเอียด 05/06/2562
2 โครงการ จัดจ้างดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐระบบเปิด ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP)/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเสริม...อ่านรายละเอียด 04/06/2562
3 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาเพื่อการติดตามประเมินผล นปร. รุ่นที่ 10 ภายหลังการโอนไปปฏิบัติราชการในส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารต่อการปฏิบัติร...อ่านรายละเอียด 27/05/2562
4 ยกเลิกการสอบราคาการจัดจ้างจัดศึกษาดูงานต่างประเทศ โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6...อ่านรายละเอียด 19/04/2562
5 โครงการติดตามประเมินผล นปร. รุ่นที่10 ภายหลังจากการโอนไปปฏิบัติราชการในส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารต่อการปฏิบัติราชการของ นปร. ในส่วนราชการต่างๆ...อ่านรายละเอียด 19/04/2562
6 โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด 01/04/2562
7 รายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพบริหารการจัดการของ อพท. เพื่อยกระดับหน่วยงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามกรอบแนวทางการประเมิน PMQA 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...อ่านรายละเอียด 25/03/2562
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด 01/03/2562
9 โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด 27/02/2562
10 โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด 27/02/2562
11 ขอยกเลิกการสอบราคาการจ้างจัดศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...อ่านรายละเอียด 22/02/2562
12 สอบราคาจ้างจัดศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...อ่านรายละเอียด 06/02/2562
รวมทั้งหมด 151เรคคอร์ด « ก่อนหน้า 1 ... 8 9 10 11 12 13 ต่อไป » หน้า

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.