Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 

1 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 53 ชุด โดยวิธีคัดเลือก...อ่านรายละเอียด 13/01/2564
2 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการพัฒนาระบบสารสนเทศรางวัลเลิศรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 25/12/2563
3 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 53 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...อ่านรายละเอียด 08/12/2563
4 ประกาศสถาบันฯ เรื่องตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง...อ่านรายละเอียด 01/12/2563
5 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระดับความรอบรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนและความเสี่ยงทางสังคมในพื้นที่โดยไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับองค์การปกค...อ่านรายละเอียด 30/11/2563
6 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระดับความรอบรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนและความเสี่ยงทางสังคมในพื้นที่โดยไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับองค์การปกค...อ่านรายละเอียด 30/11/2563
7 ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อ่านรายละเอียด 23/11/2563
8 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจปัจจัยส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับชาติถึงระดับท้องถิ่นโดยการใช้แบบสอบถาม 76 ศูนย์อำนวยการ ภาคเหนือ...อ่านรายละเอียด 18/11/2563
9 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจปัจจัยส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับชาติถึงระดับท้องถิ่นโดยการใช้แบบสอบถาม 76 ศูนย์อำนวยการ ภาคกลาง ตะวันออ...อ่านรายละเอียด 18/11/2563
10 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรวบรวมเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ระดับอำเภอ จัง...อ่านรายละเอียด 18/11/2563
11 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจปัจจัยส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับชาติถึงระดับท้องถิ่นโดยการใช้แบบสอบถาม 76 ศูนย์อำนวย ภาคใต้ 14 จังหวัด...อ่านรายละเอียด 18/11/2563
12 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดประชุมระดมความคิดเห็น 4 จังหวัด การสำรวจเพื่อยกระดับกลไกการบริหารความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 18/11/2563
รวมทั้งหมด 104เรคคอร์ด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หน้า

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.