Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 

1 ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษา สถาบันฯ...อ่านรายละเอียด 11/09/2563
2 ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)อ่านรายละเอียด 10/09/2563
3 ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)อ่านรายละเอียด 09/09/2563
4 ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)อ่านรายละเอียด 09/09/2563
5 ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)อ่านรายละเอียด 09/09/2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดทำสื่อของกิจกรรม โครงการใส่ใจเสียงของชุมชนด้วย Participatory Budgeting (PB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 09/09/2563
7 ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)อ่านรายละเอียด 09/09/2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ นปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 01/09/2563
9 ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษา สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครั...อ่านรายละเอียด 25/06/2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียนภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบประชารัฐที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยวิธีเฉพาะ...อ่านรายละเอียด 24/06/2563
11 ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษา...อ่านรายละเอียด 18/06/2563
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดขององค์การมหาชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด 18/06/2563
รวมทั้งหมด 146เรคคอร์ด « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 13 ต่อไป » หน้า

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.