Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 

1 ยกเลิกการสอบราคาการจ้างศึกษาแนวทางพัฒนาการประเมินผลองค์การมหาชนด้วยระบบสารสนเทศ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การมหาชน...อ่านรายละเอียด 08/07/2562
2 ยกเลิกการสอบราคาจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ OGP ของประเทศไทย (National OGP Website) ของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP)...อ่านรายละเอียด 21/06/2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างศึกษาดูงานต่างประเทศหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีการสอบราคา...อ่านรายละเอียด 21/06/2562
4 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาการจัดจ้างศึกษาดูงานต่างประเทศหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ณ ประเทศญี่ปุ่น...อ่านรายละเอียด 18/06/2562
5 ยกเลิกการสอบราคาการจ้างดำเนินการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐระบบเปิด ของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP)...อ่านรายละเอียด 18/06/2562
6 สอบราคาการจ้างศึกษาแนวทางพัฒนาการประเมินผลองค์การมหาชนด้วยระบบสารสนเทศ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การมหาชน...อ่านรายละเอียด 18/06/2562
7 สอบราคาจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ OGP ของประเทศไทย (National OGP Website) ของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP)...อ่านรายละเอียด 10/06/2562
8 โครงการ จัดจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ OGP ของประเทศไทย (National OGP Website) ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP)/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเ...อ่านรายละเอียด 07/06/2562
9 สอบราคาการจ้างจัดศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ณ ประเทศญี่ปุ่น...อ่านรายละเอียด 05/06/2562
10 สอบราคาการจ้างดำเนินการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐระบบเปิด โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP)...อ่านรายละเอียด 05/06/2562
11 โครงการ จัดจ้างดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐระบบเปิด ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP)/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเสริม...อ่านรายละเอียด 04/06/2562
12 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาเพื่อการติดตามประเมินผล นปร. รุ่นที่ 10 ภายหลังการโอนไปปฏิบัติราชการในส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารต่อการปฏิบัติร...อ่านรายละเอียด 27/05/2562
รวมทั้งหมด 50เรคคอร์ด 1 2 3 4 5 หน้า

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.