Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้วยระบบอินทราเน็ต Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

โครงการศึกษาดูงานฯ คณะข้าราชการจาก สำนักงาน กศน.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

โครงการศึกษาดูงาน ฯ จากมหาวิทยาลัยคาร์บูนอ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 

1 ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง โครงการปรับปรุงงานบริการหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด 26/12/2561
2 ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...อ่านรายละเอียด 10/04/2561
3 ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...อ่านรายละเอียด 21/03/2561
4 ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...อ่านรายละเอียด 15/03/2561
5 ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง จัดทำสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่สนันสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส้รางความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐภายในประเทศกิ...อ่านรายละเอียด 05/03/2561
6 ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง จ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่อยงานภาครัฐ พ.ศ.2561...อ่านรายละเอียด 12/02/2561
7 ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรายงานของโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (2560-2564)...อ่านรายละเอียด 05/02/2561
8 โครงการพัฒนานักบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมตรวจแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)...อ่านรายละเอียด 02/02/2561
9 เรื่องสอบราคาจัดจ้างทำหลักสูตรต้นแบบเกี่ยวกับการให้บริการโครงการปรับปรุงงานบริการหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน...อ่านรายละเอียด 26/01/2561
10 โครงการพัฒนานักบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมตรวจรับรองคุณภาพบริหารจัดกาารภาครัฐระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ส่วนภูมิภาค)...อ่านรายละเอียด 25/01/2561
11 เอกสาร สอบราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 39 เครื่องและแบบพกพา จำนวน 10 เครื่อง ครั้งที่ 2...อ่านรายละเอียด 04/12/2560
12 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขยายเวลาสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 39 เครื่อง และแบบพกพา จำนวน 10 เครื่อง...อ่านรายละเอียด 06/11/2560
รวมทั้งหมด 23เรคคอร์ด 1 2 หน้า

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.