Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 

1 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด 03/02/2564
2 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด 03/02/2564
3 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563)...อ่านรายละเอียด 29/01/2564
4 ประกาศสถาบันฯ โครงการ:.จ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับขีดสมรรถนะหลักของระบบการให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (fully digital service)...อ่านรายละเอียด 28/01/2564
5 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)...อ่านรายละเอียด 28/01/2564
6 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผู้จัดทำแบบประเมินส่วนราชการ 2) โดยว...อ่านรายละเอียด 19/01/2564
7 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผู้จัดทำแบบประเมินส่วนราชการ 1) โดยว...อ่านรายละเอียด 19/01/2564
8 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผู้จัดทำแบบประเมินส่วนราชการ 3) โดยว...อ่านรายละเอียด 19/01/2564
9 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผู้จัดทำแบบประเมินส่วนราชการ 4) โดยว...อ่านรายละเอียด 19/01/2564
10 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผู้จัดทำแบบประเมินส่วนราชการ 5) โดยว...อ่านรายละเอียด 19/01/2564
11 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 53 ชุด โดยวิธีคัดเลือก...อ่านรายละเอียด 13/01/2564
12 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อการศึกษาแนวทางการยกระดับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ...อ่านรายละเอียด 13/01/2564
รวมทั้งหมด 118เรคคอร์ด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้า

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.