Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้วยระบบอินทราเน็ต Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

โครงการศึกษาดูงานฯ คณะข้าราชการจาก สำนักงาน กศน.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

โครงการศึกษาดูงาน ฯ จากมหาวิทยาลัยคาร์บูนอ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 

1 โครงการพัฒนานักบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมตรวจแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)...อ่านรายละเอียด 02/02/2561
2 เรื่องสอบราคาจัดจ้างทำหลักสูตรต้นแบบเกี่ยวกับการให้บริการโครงการปรับปรุงงานบริการหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน...อ่านรายละเอียด 26/01/2561
3 โครงการพัฒนานักบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมตรวจรับรองคุณภาพบริหารจัดกาารภาครัฐระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ส่วนภูมิภาค)...อ่านรายละเอียด 25/01/2561
4 เอกสาร สอบราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 39 เครื่องและแบบพกพา จำนวน 10 เครื่อง ครั้งที่ 2...อ่านรายละเอียด 04/12/2560
5 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขยายเวลาสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 39 เครื่อง และแบบพกพา จำนวน 10 เครื่อง...อ่านรายละเอียด 06/11/2560
6 เอกสารแนบท้ายหมายเลย 1.1 รายละเอียดและเงื่อนไขการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 39 เครื่อง และแบบพกพาจำนวน 10 เครื่อง...อ่านรายละเอียด 19/10/2560
7 เอกสาร สอบราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 39 เครื่องและแบบพกพา จำนวน 10 เครื่อง...อ่านรายละเอียด 19/10/2560
8 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมื...อ่านรายละเอียด 05/10/2560
9 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ โดยวิธีตกลงหน่วยงานเจ้าของโครงการ : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด 02/10/2560
10 โครงการ...จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการของฝ่ายสำนักงาน...../หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด 29/09/2560
11 โครงการ...การจัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำรายงานส่วนบุคคล : เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและคู่มือเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของ นปร. รุ่นที่ 10 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี...อ่านรายละเอียด 28/08/2560
12 โครงการ...ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการและประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การของ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด 15/08/2560
รวมทั้งหมด 16เรคคอร์ด 1 2 หน้า

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.