Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

รายละเอียด โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักยุทธศาสตร์ 4.0

... อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

สำนักงาน ก.พ.ร. ธนาคารโลกประจำประเทศไทย (World Bank) และสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. โดยฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกันจัดประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (T... อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสร้างความเข้าใจ “การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ” (Open Data Integrity and Transparency Assessment :&... อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการศึกษาอบรมหลักสูตร “ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)” รุ่นที่ 4&... อ่านรายละเอียด

ปิดฉากลงอย่างประทับใจ สำหรับ “หลักสูตรก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม) รุ่นที่ 3” ที่สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนัก... อ่านรายละเอียด

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่&... อ่านรายละเอียด

วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ (ครั้งที่ 1) ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื... อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับส... อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการศึกษาอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ฝึกอบรม) จัดอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2... อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จัดหลักสูตร “พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2561 ณ ห้องราชดำเน... อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จัดหลักสูตร “พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2561 ณ ห้องราชดำเน... อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ที่ขอเข้าประชุมหารือ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับธรรมาภิบาล&a... อ่านรายละเอียด

สถาบันฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์

... อ่านรายละเอียด

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.