Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม


23 กันยายน 2013

09/23/1470

โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้วยระบบอินทราเน็ต Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

โครงการศึกษาดูงานฯ คณะข้าราชการจาก สำนักงาน กศน.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

โครงการศึกษาดูงาน ฯ จากมหาวิทยาลัยคาร์บูนอ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือร่วมกันระหว่าง Asian Institute of Technology (AIT) 

... อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. โดยฝ่ายโครงการ นปร. จัดสัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนในการทำหน้าที่ครูผู้ฝึกสอนงานด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน<... อ่านรายละเอียด

ท่านผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน  ก.พ.ร. (นางกิตติยา คัมภีร์) เข้าร่วมงานพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2560... อ่านรายละเอียด

โครงการอาสาสมัครท่องเที่ยว "เจ้าบ้านที่ดี" สัญจร 5 ภูมิภาคการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. 

... อ่านรายละเอียด

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว"เจ้าบ้านที่ดี" 

... อ่านรายละเอียด

โครงการอาสาสมัครท่องเที่ยว "เจ้าบ้านที่ดี" สัญจร 5 ภูมิภาค

อ่านรายละเอียด

กิจจกรรมศึกษาดูงาน นปร. รุ่นที่ 11

อ่านรายละเอียด

หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

... อ่านรายละเอียด

นปร. รุ่นที่ 11 มาเรียนรู้ภาวะผู้นำ การคิด วิเครา่ะห์ วางแผน นำเสนอในสถานการณ์คับขัน รวมทั้งการทำงานเป็นทีม ที่โรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก

... อ่านรายละเอียด

ท่าน ผอ. กิตติยา ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่าน พชร อนันตศิลป์ ได้เข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมธนารักษ์

... อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์งาน นวัตกรรมบริการ พัฒนางานภาครัฐ ยกระดับสู่ประเทศไทย 4.0

อ่านรายละเอียด

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.