Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม


23 กันยายน 2013

09/23/1470

โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้วยระบบอินทราเน็ต Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

โครงการศึกษาดูงานฯ คณะข้าราชการจาก สำนักงาน กศน.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

โครงการศึกษาดูงาน ฯ จากมหาวิทยาลัยคาร์บูนอ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

ท่านผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. (นางกิตติยา คัมภีร์) และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ และขอพรจากท่านวิษณุ เครืองาม ... อ่านรายละเอียด

ท่านผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. นางกิตติยา คัมภีร์ และทีมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้อัญเชิญพระพุทธมหามงคล 

... อ่านรายละเอียด

สารจากท่านผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. WeareIGPteam ในโอกาสปีใหม่ 2561 

... อ่านรายละเอียด

ท่านผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. และฝ่ายโครงการอื่น และทีมที่ปรึกษาของสถาบันฯ  พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมประชุมหารือกับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายว... อ่านรายละเอียด

ท่านผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. และคณะทำงานร่วมหารือกับพลเรือตรี ธีรกุล กาญจนะผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 

... อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.  ได้ดำเนินการโครงการสัมมานาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เรื่อง แนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างความก้าวหน้าในองค์กร  

... อ่านรายละเอียด

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมประชุมกับกรมอุตุนิยมวิทยา ในเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยา 20 ปี 

... อ่านรายละเอียด

ท่านผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. (นางกิตติยา คัมภีร์) หารือร่วมกับ อาจารย์ชัยยุทธ กมลศิริสกุล และ อาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต... อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. โดยฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาครัฐระดับพื้นฐาน

... อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. โดยฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุม focus group เรื่อง "ทิศทางระบบราชการไทยในอนาคต" 

... อ่านรายละเอียด

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือร่วมกันระหว่าง Asian Institute of Technology (AIT) 

... อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. โดยฝ่ายโครงการ นปร. จัดสัมมนาผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนในการทำหน้าที่ครูผู้ฝึกสอนงานด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน<... อ่านรายละเอียด

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.