Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

รายละเอียด โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักยุทธศาสตร์ 4.0

... อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมสร้างความเข้าใจ “การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ” (Open Data Integrity and Transparency Assessment :&... อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการศึกษาอบรมหลักสูตร “ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)” รุ่นที่ 4&... อ่านรายละเอียด

ปิดฉากลงอย่างประทับใจ สำหรับ “หลักสูตรก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม) รุ่นที่ 3” ที่สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนัก... อ่านรายละเอียด

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่&... อ่านรายละเอียด

วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ (ครั้งที่ 1) ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื... อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับส... อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการศึกษาอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ฝึกอบรม) จัดอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2... อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จัดหลักสูตร “พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2561 ณ ห้องราชดำเน... อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จัดหลักสูตร “พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2561 ณ ห้องราชดำเน... อ่านรายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ที่ขอเข้าประชุมหารือ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับธรรมาภิบาล&a... อ่านรายละเอียด

สถาบันฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์

... อ่านรายละเอียด

สถาบันฯ โดยฝ่ายโครงการอื่น ได้จัดอบรมโครงการ การฝึกอบรม สัมมนา การกำกับดูแลการดำเนินการ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) กิจกรรมที่ 5 (รุ่นที่ 1. และ... อ่านรายละเอียด

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.