Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม


23 กันยายน 2013

09/23/1470

โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้วยระบบอินทราเน็ต Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

โครงการศึกษาดูงานฯ คณะข้าราชการจาก สำนักงาน กศน.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

โครงการศึกษาดูงาน ฯ จากมหาวิทยาลัยคาร์บูนอ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการรับสมัครการเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน

... อ่านรายละเอียด

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่11

... อ่านรายละเอียด

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการรับสมัครการเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4

... อ่านรายละเอียด

สำนักงาน ก.พ.ร. จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 11

... อ่านรายละเอียด

ก.พ.ร. จัดสัมมนาเครือข่ายนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

... อ่านรายละเอียด

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรีที่ให้ความอนุเคราห์กับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่.

... อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ข่าว นปร. 24 กรกฎาคม 2559 เลขาธิการก.พ.ร.และคณะตรวจติดตามการปฏิบัติราชการฯ นปร.รุ่นที่ 9 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา และเข้าพบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ

... อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ข่าว นปร. รุ่นที่ 10 เข้าพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์องค์สมเด็จพ... อ่านรายละเอียด

หลักสูตร ก.พ.ร. 1 รุ่น 3  ร่วมงานเปิดตัวหนังสือพระราชกรณียกิจ สมเด็จฯพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในความสัมพันธ์ไทย-เยอรมนี เ... อ่านรายละเอียด

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10  รายงานตัวเข้าร่วมโครงการอ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์งาน นวัตกรรมบริการ พัฒนางานภาครัฐ ยกระดับสู่ประเทศไทย 4.0

อ่านรายละเอียด

ในวันที่  22 พ.ย. 2559 เวลา 07.30 น. ผู้ปฏิบัติงานสถาบันฯ ก.พ.ร. ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญานแสดงความจงรักภักดี  ณ ลานชั้น 2  อาคารรัฐประศาสนภักดี 

... อ่านรายละเอียด

ท่านเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายทศพร  ศิริสัมพันธ์) มาพบปะผู้ปฏิบัติงาน ณ สถาบันฯส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

... อ่านรายละเอียด

สถาบันฯ ศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุค

... อ่านรายละเอียด

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่ 9 ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯ

... อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ข่าว ก.พ.ร. จัดสัมมนาเครือข่ายนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

... อ่านรายละเอียด

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Fundamental) 

... อ่านรายละเอียด

วันที่ 18 สิงหาคม 2559  เวลา 14.30 น. นปร. รุ่นที่ 10 ศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

... อ่านรายละเอียด

นปร. รุ่นที่ 10 ศึกษาดูงานวิเคราะห์ข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

อ่านรายละเอียด

เลขาธิการก.พ.ร.และคณะตรวจติดตามการปฏิบัติราชการฯ นปร.รุ่นที่ 9 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา และเข้าพบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ 

... อ่านรายละเอียด

ต้อนรับผู้ดูงาน จากสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม กองทัพบก

... อ่านรายละเอียด

นปร. รุ่นที่ 10 เข้าพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์องค์สมเด็จพระปิยมหาราช

... อ่านรายละเอียด

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.