Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด

Dudak Dolgusu, ameliyatsız yüz germe, botoks,lazerle cilt tedavisi อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
1 21/01/2563 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตยมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)...อ่านรายละเอียด
2 17/01/2563 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานแสดงผลงานการพัฒนาบริการของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับรางวัล โครงการยกระดับการให้บริการภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด
3 17/01/2563 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบันทึกวีดีโอพร้อมตัดต่อคลิปวีดีโอแสดงผลงานการพัฒนาบริการของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด
4 13/01/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด
5 08/01/2563 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพ...อ่านรายละเอียด
6 08/01/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา...อ่านรายละเอียด
7 13/01/2563 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)อ่านรายละเอียด
8 13/01/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อน อปท. 4.0 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2...อ่านรายละเอียด
รับสมัครงาน
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ...อ่านรายละเอียด
เริ่ม: 21 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563
กิจกรรม