Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
1 07/06/2562 โครงการ จัดจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ OGP ของประเทศไทย (National OGP Website) ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP)/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเ...อ่านรายละเอียด
2 04/06/2562 โครงการ จัดจ้างดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐระบบเปิด ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP)/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเสริม...อ่านรายละเอียด
3 27/05/2562 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาเพื่อการติดตามประเมินผล นปร. รุ่นที่ 10 ภายหลังการโอนไปปฏิบัติราชการในส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารต่อการปฏิบัติร...อ่านรายละเอียด
4 19/04/2562 ยกเลิกการสอบราคาการจัดจ้างจัดศึกษาดูงานต่างประเทศ โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6...อ่านรายละเอียด
5 02/04/2019 สอบราคาการจัดจ้างจัดศึกษาดูงานต่างประเทศ โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6...อ่านรายละเอียด
6 01/04/2562 โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด
7 24/01/2562 โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด
8 09/10/2561 โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกทางธุรกิจ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด
รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการทดสอบ คัดเลือก และบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ สังกัดฝ่ายโครงการอื่น สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด
เริ่ม: 25 มิถุนายน 2562 ถึง 26 มิถุนายน 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา...
เริ่ม: 11 มิถุนายน 2562 ถึง 21 มิถุนายน 2562
กิจกรรม