Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
1 11/02/2564 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด
2 11/02/2564 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด
3 09/02/2564 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด
4 16/02/2564 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการศึกษา วิเคราะห์กระบวนการทำงานของงานบริการ (service fiow model) ของงานบริการนำร่อง เพื่อให้บริการในระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชก...อ่านรายละเอียด
5 25/02/2564 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอจ้างเหมาบริการพัฒนาแอพลิเคชั่น สำหรับโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด
6 25/02/2564 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอจ้างเหมาบริการพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด
7 25/02/2564 ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาการเช่าพื้นที่จัดเก็บและสำรองข้อมูล (backup) ระบบบัญชีการเงิน สำนักงานบริหารกองทุน เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด
8 05/02/2564 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)...อ่านรายละเอียด
รับสมัครงาน
ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการทดสอบ คัดเลือก และบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ (ฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่)...อ่านรายละเอียด
เริ่ม: 03 มีนาคม 2564 ถึง 09 มีนาคม 2564
ประกาศสถาบันฯ เรื่องขอขยายเวลาการรับสมัครและขอเลื่อนการประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อทำการคัดเลือกและเข้าบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ (ฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ย...
เริ่ม: 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศสถาบันฯ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ (ฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่)...
เริ่ม: 08 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรม