Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  รับรองโดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

... อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
1 11/09/2563 ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษา สถาบันฯ...อ่านรายละเอียด
2 10/09/2563 ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)อ่านรายละเอียด
3 09/09/2563 ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)อ่านรายละเอียด
4 09/09/2563 ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)อ่านรายละเอียด
5 09/09/2563 ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)อ่านรายละเอียด
6 09/09/2563 ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)อ่านรายละเอียด
7 09/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดทำสื่อของกิจกรรม โครงการใส่ใจเสียงของชุมชนด้วย Participatory Budgeting (PB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด
8 01/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ นปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...อ่านรายละเอียด
รับสมัครงาน
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ สังกัด ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร....
เริ่ม: 03 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563
กิจกรรม