Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้วยระบบอินทราเน็ต Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

โครงการศึกษาดูงานฯ คณะข้าราชการจาก สำนักงาน กศน.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

โครงการศึกษาดูงาน ฯ จากมหาวิทยาลัยคาร์บูนอ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
1 26/12/2561 ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง โครงการปรับปรุงงานบริการหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด
2 10/04/2561 ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...อ่านรายละเอียด
3 05/03/2561 ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง จัดทำสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่สนันสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส้รางความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐภายในประเทศกิ...อ่านรายละเอียด
4 12/02/2561 ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง จ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่อยงานภาครัฐ พ.ศ.2561...อ่านรายละเอียด
5 21/03/2561 ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...อ่านรายละเอียด
6 05/02/2561 ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรายงานของโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (2560-2564)...อ่านรายละเอียด
7 15/03/2561 ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...อ่านรายละเอียด
8 26/01/2561 เรื่องสอบราคาจัดจ้างทำหลักสูตรต้นแบบเกี่ยวกับการให้บริการโครงการปรับปรุงงานบริการหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน...อ่านรายละเอียด
รับสมัครงาน
ประกาศ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร....
เริ่ม: 05 เมษายน 2561 ถึง 27 เมษายน 2561
กิจกรรม