Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
1 18/01/2562 โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด
2 27/02/2562 โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด
3 16/08/2561 จ้างพัฒนา/ปรับปรุงเครื่องมือการวิเคราะห์และวัดระดับการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาคของงานจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับกลุ่มจั...อ่านรายละเอียด
4 25/03/2562 รายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพบริหารการจัดการของ อพท. เพื่อยกระดับหน่วยงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามกรอบแนวทางการประเมิน PMQA 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...อ่านรายละเอียด
5 07/11/2561 รายละเอียดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรนวัตรกรรม เพื่อการศึกษาองค์การ สำหรับกองทัพเรือ...อ่านรายละเอียด
6 08/10/2561 รายละเอียดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ Coach ITAอ่านรายละเอียด
7 08/10/2561 รายละเอียดโครงการจัดทำแผนยุทธศาตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนิยมวิทยาอ่านรายละเอียด
8 10/10/2561 รายละเอียดจัดจ้างที่ปรึกษาประจำหลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่...อ่านรายละเอียด
รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ สังกัดฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนัดงาน ก.พ.ร....
เริ่ม: 25 พฤษาคม 2561 ถึง 16 มิถุนายน 2561
กิจกรรม