Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม


23 กันยายน 2013

09/23/1470

โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้วยระบบอินทราเน็ต Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

โครงการศึกษาดูงานฯ คณะข้าราชการจาก สำนักงาน กศน.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

โครงการศึกษาดูงาน ฯ จากมหาวิทยาลัยคาร์บูนอ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
1 06/11/2560 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขยายเวลาสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 39 เครื่อง และแบบพกพา จำนวน 10 เครื่อง...อ่านรายละเอียด
2 02/10/2560 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ โดยวิธีตกลงหน่วยงานเจ้าของโครงการ : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด
3 19/10/2560 เอกสารแนบท้ายหมายเลย 1.1 รายละเอียดและเงื่อนไขการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 39 เครื่อง และแบบพกพาจำนวน 10 เครื่อง...อ่านรายละเอียด
4 19/10/2560 เอกสาร สอบราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 39 เครื่องและแบบพกพา จำนวน 10 เครื่อง...อ่านรายละเอียด
5 29/09/2560 โครงการ...จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการของฝ่ายสำนักงาน...../หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด
6 05/10/2560 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมื...อ่านรายละเอียด
7 23/07/2560 โครงการ...พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด
8 20/07/2560 โครงการ...จัดจ้างปรับปรุงห้องประชุมและห้องอาหาร สำนักงาน ก.พ.ร. ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักรดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษฯ...../หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี...อ่านรายละเอียด
รับสมัครงาน
ประกาศ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา...
เริ่ม: 06 ธันวาคม 2560 ถึง 22 ธันวาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....
เริ่ม: 01 ธันวาคม 2560 ถึง 08 ธันวาคม 2560
ประกาศ คณะกรรมการอำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา...
เริ่ม: 24 ตุลาคม 2560 ถึง 01 ธันวาคม 2560
ประกาศ คณะกรรมการอำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน...
เริ่ม: 24 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560
กิจกรรม