Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  รับรองโดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

... อ่านรายละเอียด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
1 23/11/2563 ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อ่านรายละเอียด
2 06/10/2563 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลภาพรวม เพื่อติดตามงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีง...อ่านรายละเอียด
3 26/10/2563 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 - เดือนกันยายน 2563)...อ่านรายละเอียด
4 01/10/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรับส่งเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอ่านรายละเอียด
5 21/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาออกแบบหลักสูตรพิเศษ เพื่อโครงการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 นักบริหารรุ่นใหม่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน-New Leadership for Sustainable Governance โดยวิธีเฉพาะ...อ่านรายละเอียด
6 11/09/2563 ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษา สถาบันฯ...อ่านรายละเอียด
7 10/09/2563 ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)อ่านรายละเอียด
8 09/09/2563 ประกาศสถาบันฯ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)อ่านรายละเอียด
รับสมัครงาน
กิจกรรม