Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม


23 กันยายน 2013

09/23/1470

โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้วยระบบอินทราเน็ต Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

โครงการศึกษาดูงานฯ คณะข้าราชการจาก สำนักงาน กศน.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

โครงการศึกษาดูงาน ฯ จากมหาวิทยาลัยคาร์บูนอ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

ก.พ.ร. จัดสัมมนาเครือข่ายนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

อ่านรายละเอียด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
1 19/10/2560 ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง สอบราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 39 เครื่อง และแบบพกพา จำนวน 10 เครื่อง...อ่านรายละเอียด
2 29/09/2560 โครงการ...จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการของฝ่ายสำนักงาน...../หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด
3 05/10/2560 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมื...อ่านรายละเอียด
4 05/10/2560 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมื...อ่านรายละเอียด
5 23/07/2560 โครงการ...พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด
6 20/07/2560 โครงการ...จัดจ้างปรับปรุงห้องประชุมและห้องอาหาร สำนักงาน ก.พ.ร. ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักรดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษฯ...../หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี...อ่านรายละเอียด
7 15/08/2560 โครงการ...ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการและประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การของ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด
8 28/08/2560 โครงการ...การจัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำรายงานส่วนบุคคล : เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและคู่มือเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของ นปร. รุ่นที่ 10 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี...อ่านรายละเอียด
รับสมัครงาน
กิจกรรม