Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม


23 กันยายน 2013

09/23/1470

โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้วยระบบอินทราเน็ต Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

โครงการศึกษาดูงานฯ คณะข้าราชการจาก สำนักงาน กศน.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

โครงการศึกษาดูงาน ฯ จากมหาวิทยาลัยคาร์บูนอ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านรายละเอียด

อ่านรายละเอียด

ก.พ.ร. จัดสัมมนาเครือข่ายนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

อ่านรายละเอียด
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
1 23/07/2560 โครงการ...พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด
2 20/07/2560 โครงการ...จัดจ้างปรับปรุงห้องประชุมและห้องอาหาร สำนักงาน ก.พ.ร. ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักรดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษฯ...../หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี...อ่านรายละเอียด
3 15/08/2560 โครงการ...ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการและประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การของ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด
4 28/08/2560 โครงการ...การจัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำรายงานส่วนบุคคล : เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและคู่มือเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของ นปร. รุ่นที่ 10 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี...อ่านรายละเอียด
5 28/04/2560 โครงการ...ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติการราชการของ นปร. รุ่นที่ 8 ที่ไปปฏิบัติงานราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ครบ 12 เดือน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ...อ่านรายละเอียด
6 11/04/2560 โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ...อ่านรายละเอียด
7 05/02/2559 โครงการ...โครงการส่งเสริมการสมัครและประเมินผลเพื่อมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2559 /..หน่วยงานเจ้าของโครงการ..สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ...อ่านรายละเอียด
8 14/01/2559 โครงการพัฒาแนวทางการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานรัฐ../หน่วยงานเจ้าของโครงการ..สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด
รับสมัครงาน
กิจกรรม